Четвъртък 04, Юни 2020г.

ГОДИШЕН ПЛАН 

 

 

 

        НАЧАЛНО  УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ”

 

6300, гр. Хасково, ул. „Единство” № 5, тел. 038/622597, 038/624197, e-mail: rakovski@abv.bg

 

 

Утвърдил:

Д.Атанасова

Директор

Заповед № РД-14-717/12.09.2019г.

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН

 

 

ЗА  УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

 

 

            І. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 

Целите, задачите и дейностите в учебно-възпитателната работа  в началния етап на основно образование в училището са подчинени на приоритетите на МОН и РУО. Качествени знания и умения, грамотни ученици, активни в процеса на учене, отговорни личности, социално приобщени в гражданското общество са очакваните резултати от учебно – възпитателния процес.

              Резултатите от работа през изминалата учебна година са добри. Въпреки  адекватната образователна среда, усилията на педагогическия колектив, разнообразните методи на преподаване има фактори, които повлияха негативно върху ефективността на учебно-възпитателния процес. Отрицателно влияние оказаха:  безотговорното отношение на част от родителите към училището, миграцията /отпаднали ученици по семейни и социални причини/.

През изминалата учебна година  педагогическият колектив приложи подходящи форми и методи за осъществяване на основната цел:  Повишаване мотивацията на децата и учениците за участие в образователния процес.

 

Задачите, планирани във връзка с осъществяване на целта бяха изпълнени: допълнителна работа и извънкласни дейности.

 

 Класните ръководители изпълниха своите планове – уроците по безопасност на движението, гражданска защита се провеждаха отговорно, като очакваните резултати  са постигнати в много добра степен.

Работата на методическите обединения е добра.

          Класните ръководители имат много добро взаимодействие с родителите и разрешават заедно възникнали проблеми. Педагогическият съветник съдейства за осъществяване на процеса на комуникация.

         Заседанията на  ПС се проведоха в съответствие с графика.

 

 

         ІІ. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:

          През учебната 2019/2020 година колективът на училището ще търси подходящи методи за осъществяване на основната цел на училището: Ефективен образователен процес, работа с родителите, превенция на отпадането на учениците, активно социално приобщаване, подкрепа за всяко дете за интелектуално, емоционално, социално, физическо развитие.

 

          ІІІ.   ЦЕЛ НА УЧИЛИЩЕТО: 

Повишаване мотивацията на децата и учениците за ефективно участие в образователно-възпитателния процес.

 

Основната цел на педагогическия колектив ще се осъществи като:

 • осигуряване на позитивна и защитена учебна среда;
 • работа с родителите;

- подпомагане процеса на активно социално приобщаване на децата за които българският език не е майчин.

 

 

            ІV.  ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА МИСИЯТА И ЦЕЛТА НА УЧИЛИЩЕТО:

 

 1. Административна дейност:

         - изготвяне на плановете на класните ръководители

         отг.: кл. р-ли                                            срок: 18.09.19г.

- идентифициране на конкретните липси на учениците с обучителни затруднения;

отг.: кл. ръководители                                     срок: 31.10.19г.

 • изготвяне на Списък – образец № 1 за учебната година

отг.: директорът                                   срок: 25.09.19г.

- преглед на задължителната документация за началото на учебната година;

отг.: зам.-директор                                срок: 08.10.19г.

- изработване на план за гражданско образование на учениците

отг.: зам.-директор                                   срок: 17.09.19г.

 

 

 1. Социално-битова и стопанска дейност:

- определяне на приоритетите за подобряване на МТБ и отговорностите по поддържането й;

отг.: директорът, кл. р-ли                         срок:28.11.19г.

- изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес;

отг.: директорът                                        срок: 01.10.19г.

 • планиране на предстоящи ремонти;

отг.: директорът                                     срок: 29.05.20г.

 • изплащане на средства за представително и закупуване работно облекло на персонала;

отг.: директорът                                   срок: 31.01.20г.

                                                                 

 

 1. Честване на празници и провеждане на училищни тържества:
 • тържествено откриване на новата учебна 2019/2020 година;
 • Ден на народните будители;
 • Коледни тържества;
 • Трети март – национален празник на Р България;
 • Патронен празник – 14 април 2019г. /06. – 14. април 2020г.;

- Честване на 24 май – деня на славянската писменост и на българската просвета и култура

 • Годишни утра по класове – м. май

 

 1. Провеждане на училищни състезания:

- спортно – състезателни игри;

- Коледно и Великденско математическо състезание;

- По четене

 

 1. Организиране на изложби:

- коледни обичаи и традиции;

- посветена на първи март /изложба на мартеници/;

- „Ден на Земята” – м. април;

- „Празничен календар” – декември – май

- Изложба посветена на 24 май.

 

 1. Урочна дейност:

- определяне входното ниво на учениците;

отг.: кл.р-ли                          срок: 21.10.19г.

- прилагене на индивидуални форми на работа;

отг.: кл.р-ли                          срок: 18.09.19г. – 12.06.20г.

 • изготвяне планове на методическите обединения;

отг.: предс. на МО               срок: 18.10.2020г.

 

 

 1.   Извънучилищна дейност:

- Честване на  бележити дати, национални празници, посещения на изложби, театрални постановки, провеждане на екскурзии, наблюдения и др.;

            - Взаимодействие с организации за подпомагане деца в риск и превенция на агресията;

        

 

 1. Дейности под надслов «Аз, малкият гражданин»:

 

1.Техники за справяне с агресията.

30.04.2020г.,

зам.-директор, педагогически съветник

 1. Негативни последствия за хората при употреба на алкохол, наркотици и при тютюнпушене.

28.02.2020г., кл.ръководители, педагогически съветник

 1. Аз и другите. Моите приятели - как ги избирам и как общувам с тях.

29.11.2019г.,

кл.ръководители,        педагогически съветник

 1. «За да бъдат зъбките ти здрави»

                                                                           27.01.20г.,

Л.Николова и кл. р-ли на първи клас

 

5.„Искам да ми е чисто – ТУК Е СЕГА!” Да опазим природата чиста – разделно събиране на отпадъци.

06.11.2019г., мед.лице кл.ръководители        

        

 

 

 1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА:

 

 1. Изготвяне на график за приемни дни и часове за срещи на родителите с директора и класните ръководители.

Отг. дир. и  кл. р-ли                                срок: 20.09.19г.

 

 1. Актуализиране на регистъра за ученици с обучителни и поведенчески затруднения, мерки за преодоляването им.

Отг. заместник-директор, педагогически съветник                                                                                              срок:18.09.2019г. – 12.05.2020г.

                                                

 1. Актуализиране на занните за отпадналите ученици, причини, мерки.

Отг. заместник-директор, педагогически съветник  срок:18.09.2019г. – 12.05.2020г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

 

 

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

 

 

1.Заседание на педагогическия съвет за приемане:  

1.1. Годишен план на училището; Правилник за устройството и дейността на училището; Правилник за вътрешния трудов ред; Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд; План на дейности по безопасност на движението; План за квалификационната дейност; Плановете на комисиите – БДП, МО.

1.2. Информация за изпълнение на взетите решения.

Отговорник: директорът                               срок: 18.09.2019г.

 

 1. Заседание на педагогическия съвет за приемане и информиране:

2.1.План за работа при зимни условия; План за действие при БА.

2.2.Информация за състоянието на документацията.

2.3.Информация за изпълнение на взетите решения.

2.4. Определяне критерии за оценка на педагогическия труд  за учебната 2017/2018 година.

2.5.Предстоящи задачи.

Отговорник: директорът                                срок: 25.09.2019г.

 

 1. Заседание на педагогическия съвет:

3.1. Родителите – партньори в УВП.

3.2.Информация за изпълнените решения.

3.3.Предстоящи задачи.

Отговорник: директорът                                срок: 13.12.2019г.

 

 1. Заседание на педагогическия съвет:

4.1.Приключване на първи учебен срок – информация от класните ръководители.

4.2.Информация за изпълнените решения.

4.3.Предстоящи задачи.

Отговорник: директорът                                срок: 30.01.2020г.

 

 

 1. Заседание на педагогическия съвет:

5.1.Отчитане резултатите от първия учебен срок. Анализ относно ефективността на образоветелния процес.

5.2.Текущи задачи.

5.3.Информация за изпълнение решенията на ПС.

Отговорник: директорът                                срок: 17.02.2020г.

 

 

 1. Заседание на педагогическия съвет:

6.1. Определяне механизма за прием в първи клас и подготвителна група.

6.2. Определяне на ИУЧ и ФИЧ, Учебен план за учебната 2020/2021 година, Определяне модулите за ДЧ за спортни дейности;

6.3. Избор на учебници и учебни помагала за следващата учебна година.

6.4. Предстоящи задачи.

Отговорник: директорът                                срок: 27.03.2020г.

 

 1. Заседание на педагогическия съвет:

7.1.Приключване на втори учебен срок  и учебната година – информация от класните ръководители – ПГ, първи – трети клас.

7.2. Информация за изпълнение решенията на ПС.

7.3. Вземане на решение за награждаване на ученици за активно участие в училищния живот.

Отговорник: директорът                                срок: 21.05.2020г.

 

 1. Заседание на педагогическия съвет:

         8.1. Приключване на втори учебен срок  и учебната година – информация от класните ръководители – четвърти клас.

8.2. Вземане на решение за награждаване на ученици от четвърти клас за активно участие в училищния живот.

Отговорник: директорът                                срок: 05.06.2020г.

 

 

 1. Заседание на педагогическия съвет:

8.1.Отчитане резултатите от учебно-възпитателната работа през годината.

8.2. Прогноза за следващата учебна година.

 

Отговорник: директорът                                срок: 30.06.2020г.

 

 1. Организационен съвет:

9.1.Определяне на варианта за организация на учебно-възпитателната работа;

9.2. Разпределяне на паралелките, групите и класното ръководство; седмичната заетост;  запознаване с графика за дежурството; седмичното разписание;

9.3. Приемане на годишния план за 2020/2021 година и приложенията към него;

9.4. Приемане на Правилник за дейността на училището за учебната 2020/2021 година;

9.5. Запознаване с актуални документи относно организацията на учебната 2020/2021 година.

Отговорник: директорът                                срок: 11.09.2020г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Приложение 2

 

 

   ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА

                             ЗА УЧЕБНАТА  2019/ 2020 ГОДИНА

 

 

 

 

ДЕЙНОСТИ, ОБЕКТ  НА  КОНТРОЛ:

 

ö  учебно-възпитателна;

ö  квалификационна;

ö  административно-управленска;

 • социално-битова и стопанска;
 • финансова.

 

 1. ЦЕЛИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:
 2. Осигуряване на условия за осъществяване на държавната политика в областта на образованието.
 3. Постигане на държавните образователни стандарти и реализация на учебните планове и програми, съгласно актуалните нормативни документи.

 

 1. ОБЕКТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:
 2. Учебната, педагогическата, организационната и квалификационната дейност на учителите.
 3. Резултатите от учебната дейност на учениците.
 4. Работата/контролната дейност на заместник-директора.
 5. Дейността на педагогическия съветник.
 6.    Работата на обслужващия и помощен персонал.

 

 • МЕТОДИ НА КОНТРОЛ:
 1. Наблюдения в часове.

2.Проверка на документацията, свързана с осъществяване на дейностите в училище.

     3.Проверка и оценяване на резултатите от дейността на:

- заместник-директор, учебна дейност;

- педагогическисъветник;

- учители, старши учители, учители ЦОУД;

- обслужващ и помощен персонал;

- ученици.

 1. Контрол на трудовата дисциплина.

 

 

 1. ФОРМИ НА КОНТРОЛ:

 

 1. Превантивен:

 

 • Проверка на резултатите от входното ниво на учениците по БЕЛ, Математика /първиу трети и четвърти клас/;

                                                        Срок:  31.10.2019г.

 • Проверка на резултатите от изходното ниво на учениците и ВО по БЕЛ, Математика /четвърти клас/;

                                                        Срок:  10.06.2020г.

        

 • Контролна проверка – Присъствие на децата и учениците в учебни часове и отразяване на отсъствията в дневниците на групите и паралелките.

- Получаване на информация от класните ръководители относно отсъствията на учениците и необходимостта от предприемане на адекватни мерки за превенция на отпадане от училище.

                                      Срок:  25. всеки месец;

 

 

 1. V. ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ:

 

◊ Посещения на уроци /обучението по БЕЛ/:

              Срок: до 18.03.2020г. – първи а,б,в клас;

                  до 12.12.2019г. – четвърти а,б,в,г клас;          

 

◊ Посещения на уроци /обучението по Математика/:

              Срок: до 28.02.2020г. – третиа, б,в клас;               

          ◊ Посещения на уроци /обучението по Околен свят:

              Срок: до 31.03.2020г. – втори а, б,в  клас;

                      

◊  Контрол върху провеждането на допълнителния час на класа:

    Срок: в съответствие със седмичното 

                                           разписание

 

◊  Контрол върху провеждането на часовете по  ГЗ;

Срок: в съответствие с плановете на          класните ръководители и седмичното разписание

        

 

 

 

 1. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ:

 

 1. Проверка на коректното водене на учебната документация –дневници на паралелките /портфолио/.

срок: 11.11.2019г.

 

 1.   Контрол на изпълнение задълженията на дежурните учители и спазването на трудовата дисциплина от педагогическия и непедагогическия персонал.

срок: 31.10.2019г.–12.06.2020г.

 

 1.   Преглед на задължителната училищна документация:

=   дневници;

                                        срок:  всеки месец

 

=   планове на класните ръководители;

                                         срок:  01.10.2019г.

 

4.Контрол относно спазване задълженията за противопожарна охрана и ЗБУТ.

  срок: 18.11.2019г.

        

 1. Контрол върху дейността на комисиите, изпълнение на плановете - БА и БД.

срок: 23.03.2020г.

       

 1. Контрол на МТБ – състояние и опазването й.

срок: 12.06.2020г.

 

 

ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

 

* събеседване – директор – учител;

* изготвяне на протокол, попълване на контролна карта /удостоверяване на проверката – подпис/;

* ПС – информация от директора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

 

                                    ПЛАН

 

    НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

 

                    учебна 2019/2020 година

 

 

 

         І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1. През учебната 2018/2019 година обучението по БД се осъществи в съответствие с държавните образователни изисквания.
 2. Занятията по БД бяха провеждани в съответствие с плановете на класните ръководители.
 3. При обучението се използваха нагледни средства.
 4. С учениците бяха проведени предвидените практически занятия.
 5. Проведените по план теми по БД бяха своевременно отразявани в материалната книга.

 

         ІІ ОРГАНИЗАЦИЯ

 1. Организацията бе извършена от директора и помощник-директора на училището.
 2. Подготовката се осъществи от учители.
 3. Занятията се провеждаха от класните ръководители в часа на класа през учебната година.
 4. При подготовката на учебните занятия и за реализирането на плана за 2019/2020 година се използва:

         - специализирана литература;

         - учебно-методически помагала;

         - в края на първия срок и на учебната година знанията на учениците бяха проверени чрез тестове.

        

 

         ІІІ. ЦЕЛИ

 1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия персонал в училище и извън него.
 2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на лична безопасност и тази на околните.
 3. Придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда и оказване на помощ в случай на опасност.

 

         ІV. ЗАДАЧИ:

 1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към живота.
 2. Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно поведение в ежедневните контакти с техниката, природата и хората.
 3. Повишаване нивото на подготовка и намаляване на безотговорността и неумението правилно да се определи собственото поведение при критични ситуации на пътя.
 4. Осигуряване на знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението по пътищата.
 5. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и учители.
 6. Формиране на умения и навици у учениците за мотивирано поведение и отговорно отношение към въпросите за личната безопасност на пътя и оказване на първа помощ.

 

 1. V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА:
 2. Обучението на учениците по правилата за безопасно движение да се организира и провежда в съответствие с нормативните документи.

                                                                           Отг. Кл. ръководители

 

 1. При разработването на годишното тематично разпределение на учебното съдържание да се имат предвид и спазват разпоредбите на закона за движение по пътищата.

                                                                           Отг. Кл. ръководители

 

 1. Учебния материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми и глобални теми за всеки клас и при възможност да бъдат закупени тетрадки по БД.

                                                                           Отг. Кл. Ръководители

 

 1. Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в материалната книга.

                                                                           Отг.Кл. ръководители

 

 1. Редовно да се провеждат задължителните часове по БД.

                                                                           Отг. зам.-директор

 

 1. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БД и провеждане на планираните мероприятия.

                                                                           Отг. Директорът

 

 1. Да се интегрира обучението по БД с другите учебни предмети.

                                                                  Отг. Кл. ръководители

 

 1. В началото на учебната година кл. ръководители в ЧК да запознаят учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището.

                                                                  Отг. Кл. ръководители

 

 1. Класните ръководители да проведат беседа- разговор за поведението на учениците като участници в пътното движение.

                                                                  Отг. Кл. ръководители

 

 1. Да се провежда ежедневно “петминутка” – БД.

                                                                  Отг. Учителите

 

 1. След завършване на учебните занятия учителите лично да извеждат учениците и да ги изчакват да преминат опасните зони край училището.

                                                                  Отг. Учителите

 

 1. До края на първата учебна седмица да се определи съвместно с родителите най-безопасният маршрут от дома до училището и обратно за учениците от първи и втори клас.

                                                                  Отг. Кл. ръководители

 

 1. Да се осигурят учебните програми по БД за съответните класове.

                                                                  Отг. Директорът

 

 1. Да се изложат в отделен ред в Списък – образец 1 часовете по БД.

                                                                  Отг. Директорът

 

 1. Да се осигурят необходимите нагледни средства за обучение по БД.

                                                                  Отг. Директорът

 

 1. Да се осъществи поддържащо обучение на класните ръководители, комисията, директора и помощник-директора на училището.

                                                                  Отг. Директорът

 

 1. Комисията да направи предложения за актуализиране на пътната маркировка в района на училището /при необходимост/.

                                                                  Отг. Председателят

 

 1. Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане на мероприятия.

                                                                  Отг. Кл.ръководители

 

 1. По възможност да се организира провеждане ЧК с представител на ПЪТНА ПОЛИЦИЯ.

                                                                  Отг. зам.- директор

 

 1. При организирани мероприятия извън сградата на училището да се припомнят правилата за БД.

                                                                  Отг. Учителите

 

 1. Настоящият план на бъде представен на РУО - Хасково.

                                                                  Отг. Директорът

 

 

 1. При ПТП с ученик да се проведе родителска среща и ПС.

                                                                  Отг. Директорът

 

 

 1. VI. Дейности по месеци на УКБДП:

 

 1. Септември:

1 Представяне на План на УКБДП за съгласуване с Директора и одобряване и заверка в РУО, заедно със Списък Образец 1.

2.Провеждане на родителска среща за родителите на учениците от първи и втори клас с цел указания и изясняване безопасния път до училище на всяко дете.

 1. 3. Месечно заседание на УКБДП.
 2. Октомври:

1.Приключване и проверка на годишните планове на класните ръководители за обучението по БДП в ЧК.

2.Контрол по осигуряването на учебни тетрадки по БДП.

3.Посещение на ЧК-БДП.

4.Контрол по провеждане на петминутка по БДП.

5.Контрол на редовното водене на училищната документация- отразяване на петминутка по БДП и ЧК-БДП в дневниците и Материалната книга.

6.Месечно заседание на УКБДП.

 

 1. Ноември:

1.Посещения на ЧК-БДП.

2.Контрол по провеждане на петминутка по БДП.

3.Контрол на редовното водене на училищната документация- отразяване на петминутка по БДП и ЧК-БДП в дневниците и Материалната книга.

          4.Контрол по осигуряването на учебни помагала по БДП.

5.Месечно заседание на УКБДП.

 1. Декември:

1.Посещение на ЧК-БДП.

2.Контрол по провеждане на петминутка по БДП.

3.Контрол на редовното водене на училищната документация- отразяване на петминутка по БДП и ЧК-БДП в дневниците и Материалната книга.

4.Контрол по обезопасяване района на училището.

5.Месечно заседание на УКБДП.

 1. Януари:

1.Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП на всички ученици.

          2.Контрол по провеждане на петминутка по БДП.

3.Контрол на редовното водене на училищната документация- отразяване на петминутка по БДП и ЧК-БДП в дневниците и Материалната книга.

4.Контрол по обезопасяване района на училището.

5.Месечно заседание на УКБДП.

6.Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП на всички ученици.

 1. Февруари:

1.Информация от УКБДП пред педагогическия съвет за ефективността на обучението по БДП по отношение на:

а/ Урокът.

б/ Петминутката.

в/ Резултатите от срочните тестове.

г/ Обезопасяване района на училището.

д/ Помагала и МТБ.

е/ Работа с проблемни по отношение на БДП ученици.

2.Контрол по провеждане на петминутка по БДП.

  3.Контрол на редовното водене на училищната документация- отразяване на петминутка по БДП и ЧК-БДП в дневниците и Материалната книга.

            4.Контрол по обезопасяване района на училището.

            5.Месечно заседание на УКБДП.

 1. Март:

1.Провеждане на училищно състезание – викторина по БДП – 4 клас.

2.Контрол по провеждане на петминутка по БДП.

3.Контрол на редовното водене на училищната документация- отразяване на петминутка по БДП и ЧК-БДП в дневниците и Материалната книга.

4.Контрол по обезопасяване района на училището.

5.Посещение на ЧК-БДП

6.Месечно заседание на УКБДП.

 1. Април:

1.Провеждане на училищно състезание – викторина по БДП – трети клас.

2.Контрол по провеждане на петминутка по БДП.

3.Контрол на редовното водене на училищната документация- отразяване на петминутка по БДП и ЧК-БДП в дневниците и Материалната книга.

4.Контрол по обезопасяване района на училището.

5.Да се организира провеждане ЧК с представител на Пътна полиция.

6.Месечно заседание на УКБДП.

 1. Май:

1.Организиране и провеждане на годишна тестова проверка и оценка по БДП на всички ученици.

2.Контрол по провеждане на петминутка по БДП.

3.Контрол на редовното водене на училищната документация- отразяване на петминутка по БДП и ЧК-БДП в дневниците и Материалната книга.

4.Контрол по обезопасяване района на училището.

5.Месечно заседание на УКБДП.

 1. Юни:

1.Доклад на УКБДП пред педагогическия съвет за резултатите от обучението по БДП и изпълнението на плана на УКБДП за изтеклата учебна година.

2.Представяне, обсъждане и приемане План на УКБДП от Педагогическия съвет за следващата учебна година

3.Контрол по обезопасяване района на училището.

 

Настоящият план и приложенията към него са приети на заседание на ПС на 11.09.2019г.

Сподели: