Вторник 23, Юли 2019г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ”

6300, гр Хасково, ул „Единство 5, тел’ 038/622597, 038/624197, email: rakovski@abv.bg

 

 

 

 

Утвърждавам:………………………                            Съгласувал:

Директор         / Д. Атанасова/                                      Зам-директор: / Д Стефанова /                                     

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИлИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебна 2018/2019 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Програмата за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система на НУ  „Георги С. Раковски"- Хасково е разработена в съответствие с рамкови европейски и национални документи и определените приоритети за развитие в сферата на средното образование. Програмата конкретизира ключовите мерки в политиките за превенция, интервенция и компенсиране на отпадането и преждевременното напускане на училище на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013– 2020), приета от Министерския съвет с Протокол № 44 от 30.10.2013 год. С дейностите си програмата е ориентирана към реализиране на политики и мерки за постигане на стратегическата цел и оперативните цели на Стратегията, както и с целите на Програмата, разработена от РУО Хасково и определените приоритети на областно ниво. Програмата е разработена на основата на проект на Министерството на образованието и науката на двугодишен План за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. Програмата представя:

 • анализ - определяне на рисковите групи ученици, застрашени от отпадане в НУ „Георги С. Раковски"- Хасково и прилагане на мерки, свързани с превенцията, работещи по отношение на справянето с риска от отпадане от училище;
 • дефиниране на дейности, насочени към идентифицираните рискови групи от ученици, предлагащи промяна в нагласите с цел повишаване мотивацията на учениците за учене, чрез предлагане на качествено образование - използване на интерактивни методи на преподаване, повишаване квалификацията на учителите, превръщане на училището в желана територия - подобряване на МТБ, включване на учениците в извънкласни форми, проекти и целодневна организация на учебния процес, приоритети, дефинирани в Стратегията за развитие на училището, ГКП и Плана за квалификация на педагогическите кадри.
 • обмен на добри и работещи практики между заинтересованите страни;
 • усъвършенстване на системата за събиране на постоянна и надеждна информация за движението на децата и учениците.

 

 1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО В УЧИЛИЩЕТО

НУ  „Георги С. Раковски"- Хасково е общинско начално училище на територията на община Хасково. В началото на учебната 2018/2019 година броят на учениците, обучаващи се в училището от І до ІV клас, е 303. В училището учат ученици от ромския  квартал Република .

Преобладават учениците ромски произход , които се самоопределят като турци.

Всяка учебна година в училището се разработва Стратегия за превенция и преодоляване на отсъствията и ранното напускане на училище, въз основа на която е разработена настоящата Програма от превантивни мерки за преодоляване отпадането на учениците от училище.

За ефективното прилагане на програмата е необходимо първо да се определят рисковите групи от ученици, застрашени от отпадане, както и да се предложат превантивни мерки, насочени към тези групи.

Няколко са причините, водещи до отпадането на ученици от училище. Тези причини обуславят и рисковите групи от ученици, застрашени от отпадане. Най-често срещани причини са:

-икономически - затруднен достъп до образование, поради ниски социални доходи, водещи до заминаване на семействата в чужбина;

-семейни;

-здравословни;

-поради нежелание за учене - ниска мотивация, слаб успех, голям брой извинени и неизвинени отсъствия, лоша дисциплина.

 Най-голяма е групата на учениците, прекъснали обучението си поради семейни причини. Те обхващат широк кръг от проблеми, свързани с родителска незаинтересованост, противоречия и конфликти в семейството, отрицателно взаимодействие на домашната среда, ниско образование на родителите, бедност, етнокултурни традиции.

Като следваща рискова група ученици определяме, застрашените от отпадане поради нежелание за учене.

За намаляване на отсъствията се прилагат следните мерки:

 • писмено информиране на родителите за броя на неизвинените отсъствия;
 • посещения в домовете на учениците от класния ръководител;
 • разговори с родителите и учениците по повод отсъствията;
 • периодично информиране на Дирекция "Социално подпомагане" за ученици, допуснали над 5 неизвинени отсъствия за един месец;
 • идентифициране на учениците в риск и работа на УКБППМН с тях.
 • периодични доклади до МКБППМН и образуване на възпитателни дела за ученици с противообществени прояви.

Като най-чести причини за допускане на неизвинените отсъствия класните ръководители посочват закъсненията и ниската мотивация за учене.

Човешкият ресурс е факторът, който има най-силно влияние върху проблема за преждевременното напускане от училище. Предлагане на качествено образование и повишаване мотивацията на учениците за учене с цел въздействие върху намаляване на отсъствията и превръщане на училището в желана територия, поставя пред педагогическият екип изискване за непрекъснато повишаване на професионалната квалификация. В НУ  „Георги С. Раковски"- Хасково през предходната година всички учители са участвали в поне една форма на обучение за повишаване на квалификацията си.

Училището прилага и други мерки за превенция на ранното напускане на системата, като сред тях са:

 • Работа по проекти – проект„Пъстро етно”
 • Провеждане на ефективни консултации от учителите по учебни предмети и на допълнителна работа по време на ваканциите.
 • Извънкласни дейности.
 • Занимания във ФУЧ.
 • Организация на обучението в ПИГ /I-ІV клас/- 1 група
 • Осигуряване на безплатна закуска, плод, мляко за учениците от І-ІV клас
 • Системни разговори с родители и ученици.
 • Ден на самоуправлението
 • Разнообразни дейности на Ученическия съвет за включване на учениците, застрашени от отпадане.
 • Работа на Обществения съвет с рисковите групи в училището, децата в неравностойно положение, както и с деца със специални образователни потребности.
 • Идентифициране на учениците в риск и работа на УКБППМН.
 • Провеждане на училищни тържества и приобщаване на учениците към училищната общност.
 • Отбелязване на различни празници.

 

ІІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

 • Разработване и изпълнение на комплекс от ефективни мерки и дейности за превенция и намаляване на риска от преждевременно напускане на деца и ученици от идентифицираните рискови групи в училище.
 • Идентифициране на     рисковите       фактори         за  преждевременното    напускане      на    училище   с   оглед      ограничаване      на      последиците    от  тях.
 • Насърчаване включването   в   образованието на рискови    групи     и   развиване     на     приобщаващото    образование.
 • Увеличаване на    разнообразието и ефективността на     механизмите    за      включване    в  образование и обучение.
 • Изграждане на широко публично доверие и подкрепа за политиките за превенция     на     преждевременното напускане на училище.
 • Подобрени резултати от обучението, измерими чрез НВО, РВО и осигурена подходяща образователна подкрепа за развитие на всяко дете и ученик.

 

 

 

 

 1. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

Мерки за реализиране на политиките

Отговорник

Срок за изпълнение

Индикатори

o   I.МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО

1.1.Осигуряване на позитивна образователна среда - училищен климат, атмосфера на взаимоотношения, управление

1.1.1.Разработване и изпълнение на политики в училището

1.1.1.1. Актуализиране на Стратегията за развитие на училището 2018/2019

Комисия за актуализиране на стратегията

Месец септември 2018

1брой актуализирана

стратегия

1.1.1.2.Разработване и реализиране на мерки за проследяване на преместването и отсъствията на учениците/ежемесечни справки, писма/

Заместник-директор

2018/2019

Брой отсъствия

Брой преместени ученици

 

1.1.1.3.Иницииране на информационна кампания за намаляване на риска от преждевременно напускане на училище чрез изработване на табла и брошури

Класните

ръководители;

Педагогически съветник

2018/2019

Брой табла

Брой брошури

1.1.1.4. Повишаване интереса на учениците към работата в екип чрез участие в училищни кампании. Отбелязване на: Европейската седмица на мобилността,  Световния ден на водата, Деня на Земята, официални празници, състезания, Ден на самоуправлението, Дена на Розовата  фланелка световен ден за борба с тормоза и др.

Училищното ръководство;

Учителите

 

2018/2019

Брой проведени кампании

Брой участвали ученици

1.1.1.5.Планиране и осъществяване на контрол за редовно вписване на отсъствията на учениците в ЗУД и подаване на данните към Регистъра за движение на учениците

Училищното ръководство

2018/2019

Брой извършени проверки

1.1.1.6.Планиране и осъществяване на контрол върху спазването на

задълженията на класните ръководители -анализ и оценяване на рисковите фактори за отпадане на ученици – ученици със слаб успех, лоша дисциплина, отсъствия, набелязани мерки от класни ръководители.

Училищното ръководство

2018/2019

Брой извършени проверки

Брой проверени обекти

1.1.1.7. Дейности на педагогическия съвтник:

v  Провеждане на тренинги, свързани с превенцията на риска от преждевременно напускане на училище;

v  Полагане на допълнителни грижи към учениците със СОП.

Педагогически съветник

2018/2019

Брой обхванати

ученици към

брой ученици

1.1.1.8.Изготвяне на регистър на ученици, застрашени от отпадане и мерки за работа с тях:

-изготвяне на списък

-изготвяне на карта за всеки ученик

Класните ръководители

Педагогически съветник

До 30.11.2018

Изготвен

1 брой регистър

Брой карти

1.1.1.9.Повишаване броя на учениците, обхванати в целодневната организация на учебния ден.

Училищното ръководство

2018/2019

Брой обхванати ученици към момента

1.1.1.10. Работа по Национални програми

и проекти като мярка за осигуряване на

качествено образование и превенция на

отпадащите ученици

Директорът

Главен учител

 

2018/2019

Брой НП

Брой проекти

1.1.1.11.Организиране на извънкласни и извънучилищни дейности.

Ръководителите на групите

2018/2019

Брой обхванати ученици

1.2. Повишаване на качеството на образованието като предпоставка за развитие на личността на всяко дете и ученик и предотвратяване на

преждевременното напускане на училище.

1.2.1.Квалификация на педагогическите специалисти, насочена към идентифициране и справяне със случаите на риск от преждевременно напускане на училище.

Директорът

Главния учител

2018/2019

Брой обучени учители

1.2.2. Обмен на добри практики с други училищата

Директорът, методичните обединения

2018/2019

Брой на проведените дейности

1.2.3.По-голяма атрактивност на преподавания материал чрез електронни уроци, интерактивни методи, онагледяване, практическа насоченост

Учителите

 2018/2019

Брой извършени проверки

Брой проведени открити уроци

1.2.4.Планиране и реализиране на обучение, ориентирано към потребностите на всеки ученик - личностно ориентиран подход.

Учителите

2018/2019

Брой проверки

1.2.5.Анализиране на:

- резултатите от обучението по отделните учебни предмети спрямо очакваните резултати;

- резултатите получени от

оценяването на входните нива,  НВО и набелязване на мерки за повишаване на успеваемостта.

Учителите

2018/2019

Резултати от обучението

1.2.6.Анализ на движението на учениците и причини за напускането им.

Заместник-директор

2018/2019

Брой напуснали ученици

 

 

 

 

o   II. ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ.

2.1. Повишаване участието и ангажираността на родителите и обществеността.

2.1.1.Повишаване на активността на родителската общност  в УВП.

ü  създаване на екипи от учители и родители за организиране

дейности за осмисляне на

свободното време на учениците чрез изява в предпочитана

дейност;

ü  работилница за родители, за

изработване на сурвакници,

мартеници, изделия за търгове с благотворителна цел;

ü  отбелязване на традиционни

празници, обичаи, обреди;

ü  активно включване на родители в подготовката и провеждането на

училищни мероприятия;

ü  актуализиране на състава на

училищното настоятелство.

Директорът

Заместник-директор;

Учителите

2018/2019

Брой инициативи

Брой включени родители

2.1.2.Разчупване стереотипа на провеждане на родителски срещи

Училищното ръководство;

Класните ръководители

2018/2019

Брой срещи

2.1.3.Сътрудничество с различни организации- МКБППМН, ДПС, Дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето”, ЦОП

Училищното ръководство;

Класните ръководители;

Педагогически съветник

2018/2019

Брой срещи

2.2. Утвърждаване на индивидуално и групово наставничество.

2.2.1.Планиране на дейности в плана на класния ръководител, насочени към идентифициране на ученици в риск и индивидуалното им консултиране

Класните ръководители

2018/2019

Брой проведени срещи

2.2.2.Инициативи за подпомагане на ученици в риск от техни съученици

Класните ръководители;

Ученическият парламент

2018/2019

Брой инициативи

2.3. Участие и ангажираност на учениците в живота на класа и училището.

2.3.1. Актуализиране състава на Ученическия съвет чрез включване и на

ученици с прояви на агресия, с отсъствия

и с наложени наказания.

Заместник – директорът по УД

Октомври 2018

Брой ученици

2.3.2. Иницииране създаването на съвет на класа.

Класните ръководители

Октомври 2018

Брой създадени съвети

2.3.3. Включване на ученици с прояви на агресия, с отсъствия и наложени наказания в провеждането на

извънкласни и извънучилищни дейности.

Класните ръководители; Учителите

2018/2019

Брой ученици

o   III. ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ И МЕРКИТЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА БЕЗПРИЧИННИТЕ ОТСЪСТВИЯ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ И ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

3.1. Изготвяне на отчети за изпълнение на

програмата.

 

Училищното ръководство,

Екипът по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”,

 Класните ръководители.

М.II.2019

М.VII.2019

 

Брой отчети

 

 

 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

В края на периода на Училищната програма очакваме:

 • Повишено качество на образование;
 • Повишена посещаемост на учебните занятия от учениците;
 • Намален риск от преждевременно напускане на деца и ученици от идентифицираните рискови групи в училище.
 • Широка подкрепа от страна на родители и социални институции на политиките за превенция     на     преждевременното напускане на училище.
 • Подобрени резултати от обучението, измерими чрез НВО , осигурена подходяща образователна подкрепа за развитие на всяко дете и ученик.

 

 

 

 

 


Сподели: