Вторник 23, Юли 2019г.

ПРОГРАМА

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА  ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В НУ „ ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ”

6300, гр Хасково, ул „Единство 5, тел’ 038/622597, 038/624197, email: rakovski@abv.bg

 

 

Утвърждавам:………………………                                                          Съгласувал:

Директор         / Д. Атанасова/                                       Зам-директор: / Д .Стефанова /                                      

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА  ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ  УЯЗВИМИ ГРУПИ В НУ „ ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ С ПРОТОКОЛ №  РД-14-803  / 14.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

І. УВОД

 

Настоящата програма цели да начертае целите и задачите на работа с деца и ученици от НУ „Георги С. Раковски“ гр. Хасково и урежда взаимоотношенията между институциите, във връзка с предоставянето на приобщаващо образование. Тя е изготвена в съответствие с действащите стратегически и оперативни национални документи на централните ведомства, в изпълнение на държавната политика за предоставяне на равни възможности на всички българските граждани и за приобщаване на децата

 

 • учениците от уязвими групи. Училищната програма се базира на:

 

 • Закон за предучилищното и училищното образование;
 • Наредба за приобщаващото образование;

 

 • Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;

 

 • Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество

(2010 – 2020 г.);

 • Национална стратегия на Р. България за интегриране на ромите (2012

 

– 2020 г.);

 • Закон за защита от дискриминация;
 • Конвенция за   борба   срещу   дискриминацията   в   областта   на

образованието.

 

Програмата включва редът и начините за оказване на обща и допълнителна подкрепа на всички деца и ученици, които имат необходимост от такива в НУ „Георги С. Раковски“ гр. Хасково, съобразно неговите лични интереси, потребности и нужди.

 

Уязвими групи в едно училище са деца и ученици, диагностицирани със специални образователни потребности, хронични заболявания, двигателни увреждания, деца и ученици в риск, деца и ученици, застрашени или жертва на насилие, деца с изявени дарби, деца-сираци и полусираци, деца-бежнаци, деца от различни етнически групи и др. с други идентифицирани нужди.

 

 

1.1 Цели

 

Целта на програмата за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи е да се осигурят условия, даващи възможност на всички деца да се обучават заедно в общата класна стая и да участват заедно в извънкласните занимания, независимо от техните способности, увреждания, заболявания, убеждения, етническа принадлежност, майчин език и т.н.

 

Приобщаването е процес на постоянно търсене на все по-добри начини за осъществяване на образованието, за да се отговори адекватно на

 

разнообразието на   обучаваните.  В  този  план   различията  се     приемат

 

позитивно като стимул за подобряване на образованието на деца и възрастни.

 

Приобщаването е разкриване и отстраняване на бариерите. То включва събиране и оценка на информацията от различни източници, за да се планира и усъвършенства политиката и практиката на приобщаването. За стимулиране на творческия потенциал и решаване на проблемите се използват различни свидетелства.

 

Приобщаването е присъствие, участие и успех за всички учащи се. „Присъствието“ е там, където децата получават образование, като постоянно и редовно посещават училището, „участието“ има отношение към качеството и резултатите от посещението на училището.

 

Приобщаването слага особен акцент на тези групи учащи се, за които съществува риск от изолиране, изключени са от образование или са с недостатъчно добри резултати от обучението.

 

Системното и рационално организирано приобщаващо образование се основава на следните принципи:

 

 • подкрепа на самостоятелната активност на детето,
 • активно участие в образователния процес,

 

 • вариативност при организацията на обучението и възпитанието,
 • партньорски отношения с родителите,
 • динамично развитие на образователния модел в училище.

 

1.2 Задачи

 

Основните задачи са свързани с обезпечаване на необходимите условия и субекти на приобщаващото образование:

 

 1. Културно-образователна среда за приобщаване

 

Средата е източник за психично развитие за децата . Тя им влияе много по-силно и непосредствено, отколкото на възрастните, и може да изпълни своите функции, ако е достъпна, отговаря на потребностите им, разширява начините за познание на света и личностно развитие.

 

 1. Педагогическите специалисти

 

 • разнообразната палитра от фактори, обезпечаващи образователното приобщаване, съществена роля има и отношението на педагогическите специалисти към децата и готовността им чрез комплексни и координирани грижи да им оказват адекватна подкрепа за развитие.

 

 1. Технологии за осъществяване на приобщаващото образование

 

За осъществяване на успешно приобщаващо образование всички педагогически специалисти следва да усвоят и развият нови стратегии и специфични технологии на педагогическо взаимодействие.

 

 1. Сътрудничество със семейството и общността

 

Приобщаващото образование е немислимо без създаването и укрепването на двупосочни устойчиви връзки на образователната институция и семейството на основата на общия интерес за развитието на детето.

 

 1. ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

 

Подкрепата на личностното развитие се осъществява във връзка и в корелация с разработените областни стратегии за подкрепа на личностното развитие, както и въз основа на анализ на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа.

 

2.1 Обща подкрепа

 

За организиране на подкрепата на личностното развитие в НУ „Г.С.Раковски“ за координатор е определен заместник-директор по учебната дейност, който изпълнява функциите си съобразно Наредбата за приобщаващото образование.

 

Общата подкрепа в НУ „Г.Раковски“ се осъществява от екип, ръководен от координатора, педагогически съветник, класни ръководители. главен учител. Общата подкрепа е насочена към развитие на потенциала на всяко дете и ученик. Тя включва екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; допълнително обучение по учебни предмети; занимания по интереси; кариерно ориентиране на учениците; библиотечно-информационно обслужване; поощряване с морални и материални награди; грижа за здравето, включително чрез събиране на пълна информация от родителя за здравословното състояние на детето и за медицински изследвания и консултации; дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;

2.2. Допълнителна подкрепа

 

Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на индивидуалните способности на определено дете или ученик от НУ „Георги С. Раковски“ гр. Хасково Оценката на способностите се извършва от специално назначен екип от специалисти, съобразно необходимостта на детето и след това се потвърждава от Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование.

 

Учениците за които може да се поиска оценка на способностите са от следните уязвими групи:

 

 • деца със специални образователни потребности – в началото на учебната година;

 

 • деца с хронични заболявания;
 • деца в риск.

Допълнителната подкрепа включва:

 

 • работа с дете или ученик по конкретен случай;
 • психо-социална рехабилитация;

 

 • рехабилитация на слуха;

 

 • зрителна рехабилитация;
 • рехабилитация на комуникативни нарушения;
 • осигуряване на достъпна архитектурна среда;
 • специализирани средства;
 • ресурсно подпомагане.

 

Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всяко конкретно дете. Родителите задължително се включват в плана за действие като активни участници в дейностите. Ако Регионалният център препоръча допълнителна подкрепа, но родителите откажат, НУ „Георги С. Раковски“ гр. Хасково уведомява отдел „Закрила на детето“ към ССП по местоживеене на детето с цел да социалните служби да окажат съдействие и ако се налага помощ на родителите за осъзнаване на нуждите на детето.При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните учебни предмети с цел по-лесното възприемане от ученика. Изготвя се и индивидуален учебен план или учебен план за обучение в комбинирана форма на обучение. Индивидуален учебен план се изработва и за ученици с изявени дарби.

 

III. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА:

 

Дейности

Срок

Отговорник

Забележка

Идентифициране на

постоянен

педагогически

 

ученици, които имат

 

съветник, логопед

 

необходимост от

 

 

 

обща подкрепа

 

 

 

Екипна работа на

постоянен

класен

при необходимост

учителите от даден

 

ръководител,

 

клас

 

учители

 

Определяне на

до м. X

директор

 

координатор на екипа

 

 

 

за оказване на

 

 

 

подкрепа

 

 

 

Създаване на

до 15. IX.

заместник-

 

подходящи условия в

 

директор,

 

училище и достъпна

 

педагогически

 

среда за ефективен

 

съветник

 

образователен процес

 

 

 

и адекватна подкрепа

 

 

 

на всеки ученик

 

 

 

Изграждане на

м. X

педагогически

 

педагогическа и

 

съветник, класни

 

специализирана

 

ръководители

 

подкрепяща среда за

 

 

 

всеки ученик за

 

 

 

осигуряване на

 

 

 

приобщаващото

 

 

 

образование

 

 

 

 

 

 

 

Награждаване на

текущ

директор,

при и по определен

ученици

 

заместник-

повод за

 

 

директор

поощрение

Дейности на

1. XI,

библиотекар

да се направи по

училищната

1. IV.

 

повод Деня на

библиотека, свързани

 

 

книгата

с четивна грамотност

 

 

 

Представяне на

IX

учители в ПИГ

 

дейности по интереси

 

 

 

в училището

 

 

 

Представяте на

1. X

представители на

при проявен

дейностите по

 

центровете

интерес от страна

интереси на СтЦРД,

 

 

на центровете

НДД

 

 

 

Идентифициране на

целогодишно

класни

 

ученици със СОП

 

ръководители,

 

 

 

учители,

 

 

 

Педагогически

съветник

 

Психологическа

целогодишно

 

 

подкрепа, психо-

 

педагогически

 

социална

 

съветник

 

рехабилитация и

 

 

 

консултации

 

 

 

Превантивни мерки

целогодишно

директор, зам.-

 

за недопускане

 

директор, учители,

 

отпадане от училище

 

педагогически

 

 

 

съветник

 

Организиране и

м. III

директор, екип

при желание от

провеждане на

 

 

родителите

„Училище за

 

 

 

родители“

 

 

 

Стимулиране

целогодишно

учители

 

участието на деца с

 

 

 

изявени дарби в

 

 

 

състезания и

 

 

 

олимпиади

 

 

 

Стимулиране

целогодишно

учители

 

участието на деца и

 

 

 

ученици от различни

 

 

 

етнически групи в

 

 

 

състезания и

 

 

 

олимпиади

 

 

 

Съвместни дейности

целогодишно, по

УКБППМН,

 

с МКБППМН

график

директор, районна

 

 

 

администрация

 

Обучение на

по график,

директор, главни

 

педагогически

заложен в план за

учители,

 

специалисти за

квалификация

председатели на

 

работа в

 

МО

 

мултикултурна среда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички пряко ангажирани институциии, неправителствения сектор и училищната общност. Всички участници в образователния процес (семейство, детска градина, училище, институции, НПО) трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели.

 

 

 

 

 

Сподели: